Všeobecné obchodní podmínky Plaváček Fest

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mgr. Blanka Kolářová Sudíková pro prodej vstupenek on-line (dále také „VOP“)

Mgr. Blanka Kolářová Sudíková
Sulkovec 5, 592 65  pošta Rovečné 
IČO:  456 48131
DIČ: CZ 6760291593
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 15

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Smlouva se provádí mezi Mgr. Blanka Kolářová Sudíková a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Mgr. Blanka Kolářová Sudíková. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Mgr. Blankou Kolářovou Sudíkovou.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní akci Plaváček Fest pořádanou Mgr. Blankou Kolářovou Sudíkovou a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.
 3. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Mgr. Blanka Kolářová Sudíková. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Mgr. Blankou Kolářovou Sudíkovou.
 4. Způsob prodeje vstupenek.
  Objednávka vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenky do webovém formuláře služby SimpleShop, postupem popsaným v článku II. těchto VOP. Provozovatelem služby SimpleShop, je společnost Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČ 24197190, DIČ CZ24197190, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755, http://www.simpleshop.cz/. Zaplacená cena vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu akce nebo její zrušení.
 5. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.
 6. Používané pojmy
  • Pořadatel – právnická osoba, zajišťující pořádání kulturních, případně jiných akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek se zákazníkem, tj. Mgr. Blanka Kolářová Sudíková.
  • Vstupenka – doklad opravňující fyzickou osobu ke vstupu na festival Plaváček Fest, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek.
  • Webové rozhraní SimpleShop – Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce pořádané pořadatelem. Toto rozhraní je přístupné z webových stránek https://www.plavacek-deti.cz/festival-plavacek nebo z webových stránek třetích stran.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Popis služby
  • a) Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na festival Plaváček Fest  prostřednictvím webového formuláře.
  • b) Poskytnutí služby je možné objednat ve webovém formuláři SimpleShop umístěným na webu http://www.plavacek-deti.cz/festival-plavacek. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, email, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online.
  • c) Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 10 vstupenek v různých cenových kategoriích a na různé akce.
 2. Postup uzavření smlouvy
  • a) Zákazník spustí rozhraní webového formuláře z webových stránek http://www.plavacek-deti.cz/festival-plavacek nebo z webových stránek třetích stran.
  • b) Zákazník vybere o jaký druh vstupenky na festival Plaváček Fest má zájem.
  • c) Pole košík (cena) zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných vstupenek. 
  • d) Zákazník vybere platební metodu, kterou chce použít pro zaplacení ceny vybraných vstupenek.
  • e) Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, email, telefon (dále také jen “osobní údaje”). Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zákazníka neakceptovat příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi na jím zadanou emailovou adresu.
  • f) Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko Objednat vstupenky
  • g) Prostřednictvím platebního systému ComGate zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena.
  • h) Po dokončení platby zákazník obdrží na email uvedený při registraci vstupenku na objednanou akci.
  • i) V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky vstupenky, který by proces nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu festival@plavacek-deti.cz.
  • j) Objednávkou vstupenky zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.
 3. Informace pro zákazníka – spotřebitele
  • a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • b) Cenu vstupenky je zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky komunikace s pořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.
  • c) Zákazník je povinen seznámit se s termínem konání festivalu Plaváček Fest, na níž se vstupenka vztahuje. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele v termínu konání festivalu Plaváček Fest.
  • d) Smlouva uzavřená dle čl. II. odst. 2 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení akce, na níž se vstupenka vztahuje, nestanoví-li tyto VOP jinak.
  • e) Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. II. odst. 2 odstoupit.
  • f) Případné spory mezi zákazníkem a pořadatelem, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy obecnému soudu v ČR.
 4. Registrace
  • Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.e)
 5. Uplatnění vstupenky
  • a) Vstupenku získanou prostřednictví webového formuláře vytiskne, případně bude mít s sebou v elektronické formě a použije při vstupu na akci.
  • b) Ověření vstupenky probíhá u vstupu na akci. V případě problémů s přečtením zakoupené vstupenky zákazník kontaktuje obsluhu u vstupu na akci.

Článek III. - INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Blanka Kolářová Sudíková, je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Způsoby a účely zpracování jsou detailně popsané v dokumentu Ochrana osobních údajů Festivalu Plaváček Fest, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odpovědnost pořadatele
  Společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy na místech k tomu určených. Každý Návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Společnosti i třetím osobám během návštěvy na festivalu Plaváček Fest.
 2. Podmínky místa konání akce
  Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání festivalu Plaváček Fest, na nějž si zakoupil vstupenku, tyto dodržovat a respektovat pokyny pořadatele, které se vztahují k této akci a tyto dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech poskytovatele zajistit 100% výhled v průběhu celé akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě.
 3. Účinnost obchodních podmínek
  Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 2. 2022.